Blagajne s elektroniekom kopijom foruma

Tumaèi obièno prevedu iskaze na stranom jeziku na svoj materinji jezik, a samo neki od njih mogu na kraju dobro nauèiti drugi jezik kako bi mogli izvuæi svoj materinji jezik. Ponekad tijekom veæih konferencija ili poslovnih sastanaka moguæe je da prevoditelji ne predstavljaju sve potrebne jeziène kombinacije, a to bi trebalo ukljuèivati, primjerice, mjesto gdje njemaèki prevoditelj prevodi njemaèki govornik na engleski, a prevoditelj engleskog jezika tada prevodi govor na èitljivom jeziku za ostale sudionike dogaðaja. To je put koji se èesto naziva relej, tj. Neizravni prijevod kroz drugi strani jezik.

Pod nazivom pivot & nbsp; podrazumijeva se prevoditelj koji sudjeluje u raspravljenom postupku, koji prevodi tekst za jezik koji je dostupan drugim simultanim prevoditeljima za druge prevoditelje. Takvi prevoditelji imaju marketin¹ka prava poznata pod pojmom povratak, a to je obuka na materinjem jeziku za drugi aktivni jezik. Ako je manje poznati jezik pasivan, ako govori samo jedan ili dva prevoditelja, preferiraju jezik do bliskog aktivnog stila, koji onda djeluje kao pivot & nbsp; za druge vlakove iz drugih kabina. Zahvaljujuæi tehnici neizravnog prevoðenja, konferencije su moguæe uz mali broj jeziènih kombinacija i u¹tedjet æe novac.

Nedostaci metode releja & nbsp; predstavljaju poveæani rizik od pogre¹ke pri prevoðenju s novog prijevoda i znaèajnu razliku u vremenu izmeðu govora govornika i trenutka kada klijenti èuju konaèni prijevod. Struènjaci iz prevoditeljskih ureda u Var¹avi napominju da je sada¹njost izuzetno te¹ka, pogotovo kada govornik govori ili vodi ne¹to tijekom govora. Posljedica toga je i nenamjerni komièni uèinak kada pola publike nagraðuje govornika pljeskom, jer su veæ èuli kraj predstave, druga polovica publike èini isto, premda samo uz odgodu kasnijeg slu¹anja prijevoda u kuænom stilu.