Cijena programa gastro pos

Jedan od najva¾nijih sastojaka u biti èovjek je veæ trenutak i nudi njegovu uporabu jednako uèinkovito kao ¹to mo¾emo. On tretira ne samo svoje, veæ i na¹ rad, koji nam ostavlja malo slobodnog. Na primjer, voðenjem vlastitog posla, nastojimo osigurati da se sve njegove aktivnosti odvijaju uèinkovito i uz najmanji moguæi gubitak vremena. U takvim trenucima vrijedi razmi¹ljati o tehnièkom razvoju i skupim rje¹enjima koja nam svaki novi dan predstavlja.

Buduæi da je ugostitelj, uèinkovito upravljanje vremenom dvostruko je va¾nije nego u grupama na poljima. Restoran sjedi na kuænom dostojanstvu i izgledu kroz odnos s mu¹karcem, a vi¹e kao profesionalno napravljen servis, koji slu¾i ukusno jelo. Meðutim, okus hrane gubi svoju poziciju kada moramo gledati predugo. Vrijedi ulagati u praktièni softver koji pojednostavljuje cjelokupnu logistiku na¹e kuhinje. Stoga treba razmotriti sustave kao ¹to je gastro pos program. Zatim tu je i mobilna aplikacija i svi virtualni sadr¾aji koji vam omoguæuju da upravljate vlastitom trgovinom s mnogo kontrole. Njegove vrijednosti veæ se mogu vidjeti pri naruèivanju, koje automatski ulaze u kuhinju bez intervencije konobara. Ovisno o tome kako ste postavili ovaj alat za upravljanje restoranima, na¹i èlanci o nabavi mogu iæi van. Kurir koji dostavlja hranu po telefonu æe znati za novi teèaj prije nego doðe na odr¾avanje i primi narud¾bu. U¹teda vremena je tada kljuèni razlog za¹to biste trebali nauèiti svje¾inu u domu velikog posla s malom gastronomijom.

Neka kupci osjeæaju da su glavni junaci va¹e trgovine. Poka¾ite im da ¾ele biti prisutni na svom teèaju i pru¾iti im jednostavan obrok nego ¹to zami¹ljaju. Moæi æete pratiti cijeli proces provedbe zakona iz bilo koje sobe, èak iu bloku. Bit æe moguæe analizirati sve komponente - naruèivanje, izvr¹enje, financije, dostavu i dodatna mi¹ljenja. Poslovna kontrola postaje najmanji problem. Korisnici neæe koristiti samo pogodnosti. Pobolj¹anjem restorana posebno æe biti zadovoljni zaposlenici. Izvoðenje aktivnosti biti æe ugodnije nego ikad. Ulaganjem u tehnologije, preuzet æete konkurente.