Elektronska blagajna za djecu u dolini eada

Blagajna nije ni¹ta drugo nego elektronièko jelo, èiji je predmet registracija prometa i iznos poreza koji bi se trebao platiti od maloprodaje. Evidentiranje prihoda putem blagajne (fiskalne u odnosu na standard vrijedi za poduzetnike koji prodaju robu / usluge za rad fizièkih osoba koje ne posluju. Meðutim, postoji katalog izuzeæa od kori¹tenja blagajne.

To je prvenstveno o ljudima koji su porezni obveznici èiji promet od isporuke (u sustavu fizièkim ¾enama nije prelazio dvadeset tisuæa zlota u staroj poreznoj godini. Potrebno je imati na umu da postoje odreðene aktivnosti koje se uvijek moraju evidentirati u blagajni, bez obzira na iznos prometa. Prvenstveno se radi o opskrbi tekuæim plinom, motorom, dijelovima prikolica / poluprikolica, radio / televizijskom opremom, uslugama prijevoza putnika, prijevoza putnika i njihove prtljage, poreznog savjetovanja, pravnih usluga i mnogih drugih.Prije nego ¹to kupite blagajnu, morate se pobrinuti da aktivnost o kojoj govorimo zahtijeva plaæanje blagajnom. Ne moramo biti u situaciji da prodajemo proizvode ili nudimo usluge tvrtkama ili organizacijama, javnim tijelima i lokalnoj samoupravi. & Nbsp; Fiskalna blagajna kraków je takoðer prodajna toèka kada i usluge fiskalnih ureðaja. U sluèaju bilo kakvih nedoumica, kvalificirano osoblje æe savjetovati i objasniti propise u vezi s obveznom blagajnom.

Putovanje zaslu¾uje èinjenicu da, primjerice, radionice za popravak automobila ne moraju biti osigurane u financijskom d¾epu kada ih u automobilu organiziraju materijali koje prodaju. Za¹to? Zbog èinjenice da u ovoj situaciji oni pru¾aju samo uslugu, a ne prodaju proizvod. Meðutim, ako se ispostavi da moramo kupiti fiskalnu blagajnu, imat æemo te¾ak izbor, jer postoji mnogo vrsta na trgu. Prilikom kupnje, prvo je potrebno obratiti pa¾nju na to je li proizvoðaè opreme donio odluku ministra financija, izjavljujuæi da vrsta blagajne zadovoljava tehnièke uvjete i zakone, ¹to je moguænost kori¹tenja pomoæi za kupnju blagajne.Ako smo kupili blagajnu, moramo se sjetiti i njezine fiskalizacije. U roku od 7 dana od trenutka obavljanja dotiènog posla, moramo imati i posao slanja financijskog ureda na dobar tisak. Treba imati na umu da nepropisno snimanje mo¾e rezultirati gubitkom olak¹anja, gubitkom od 30% ulaznog poreza na kupnju u vezi s prodajom zabilje¾enom na iznos registracije - do trenutka registracije, kazneno-fiskalnih sankcija.Mo¾ete podnijeti zahtjev za kupnju blagajne uz popust. To je 90% neto cijene (bez PDV-a, nedaleko od 700 PLN za svu gotovinu prijavljenu na poèetku registracije. PDV koji se obraèunava iz trenutne fakture mo¾e se odbiti.