Erp optima

U potrazi za idealnim softverom za tvrtke, valja posvetiti pozornost ideji da je ERP Optima djelo Krakowske tvrtke Comarch. Comarch ERP Optima program je fenomenalan alat za osjetljiva i srednja poduzeæa koja olak¹avaju upravljanje kljuènim podruèjima za njih. Osim modula za raèunovodstvo i HR i obraèun plaæa, softver takoðer ukljuèuje modele maloprodaje i skladi¹ta koji su idealni za prodajne i logistièke odjele.

potvrdaOvaj se program vjerojatno mo¾e pohvaliti, meðu ostalima posjeduje potvrdu o suradnji s Zakonom o raèunovodstvu. To se odnosi na èinjenicu da postoji stalno a¾urirana zakonska regulativa. Osim toga, postoje razlièiti ureðaji za informiranje i procjenu i prodaju na internetu.

pretplataPlaæajuæi mjeseènu pretplatu za softversku imovinu, mo¾ete dobiti ne samo pristup njegovim va¾nim i naprednim znaèajkama, veæ i tehnièku pomoæ koja vam omoguæuje rje¹avanje tekuæih problema i primjenu rje¹enja prilagoðenih va¹oj industriji i institucijama. Zahvaljujuæi takvom rje¹enju, Comarch ERP Optima program ne samo da mo¾e olak¹ati i prilagoditi funkcioniranje pojedinih odjela i svih tvrtki, nego takoðer biti koristan u niskom sustavu kako bi poveæao svoje uèinke.

demoPrije kupnje Comarch ERP Optima programa, moguæe je koristiti 30-dnevni online demo ili 60-dnevni offline demo. Isto je va¾no, jer je to sna¾na odluka da se odluèi hoæe li takav softver raditi u odreðenoj instituciji. Mnogi poduzetnici veæ su vjerovali programu Comarch ERP Optima. Ima samo preko 60.000 tvrtki iz mnogih industrija, ¹to je znak visokokvalitetnog softvera. Kako proizlazi iz anketa provedenih meðu poduzetnicima, èak 93% ljudi koji su bili iz Comarch softvera bili su zadovoljni njime.