Eu direktiva o strojevima

ATEX direktiva u na¹em pravnom poretku uvedena je 28. srpnja 2003. godine. On tra¾i proizvode stavljene u uporabu u zonama koje su u opasnosti od eksplozije. Predmetni proizvodi moraju udovoljavati strogim zahtjevima da se ne povezuju s sigurno¹æu, ali i sa zdravstvenom skrbi. ATEX direktiva sadr¾i postupke ocjenjivanja sukladnosti.

U prouèavanju odredbi dotiènog normativnog akta, razina za¹titnih mjera, a uz to i postupci procjene povezani s njom, u prvom redu ovise o stupnju ugro¾enosti okoli¹a u kojem æe ureðaj igrati.ATEX direktiva odreðuje stroge zahtjeve koje odreðeni proizvod mora napraviti kako bi se vratio u potencijalno eksplozivnoj atmosferi. Ali koje zone to znaèi? Prije svega, rijeè je o rudnicima na ugljen, gdje postoji vrlo velika vjerojatnost eksplozije metana ili ugljene pra¹ine.

ATEX direktiva ima detaljnu podjelu opreme na kvalitetu. Dva su od njih. U prvom razredu odabrani su ureðaji koji se u podzemlju rudnika navode na povr¹inama koje mogu biti izlo¾ene riziku od eksplozije metana. Druga se skupina koristi za ureðaje koji se koriste na drugim mjestima, ali koji mogu biti izlo¾eni eksplozivnoj atmosferi.

Ovom se Direktivom utvrðuju bitni opæi zahtjevi za cijela postrojenja koja rade u potencijalno eksplozivnoj atmosferi metan / ugljena pra¹ina. Meðutim, dulji, va¾niji zahtjevi s moguæno¹æu pronala¾enja usklaðenih mjera.

Treba imati na umu da posuðe slièno knjigama u potencijalno eksplozivnim podruèjima treba biti oznaèeno CE oznakom. Identifikacijski broj prijavljenog tijela treba dostaviti iza oznake, koja bi trebala biti jaka, vidljiva, neuni¹tiva i jednostavna.

Prijavljeno tijelo ispituje cijeli sustav kontrole ili same alate u smislu osiguravanja usklaðenosti s trenutnim dizajnom i zahtjevima Direktive. Takoðer treba imati na umu da æe sada¹nja direktiva biti zamijenjena novom ATEX Direktivom 2014/34 / EU od 20. travnja 2016. godine.