Fiskalna blagajna

Kada prodajemo robu ili usluge situaciji fizièkih osoba (onih koji ne posluju trebat æemo blagajnu ili fiskalni pisaè. Nakon kupnje posebno je va¾no podnijeti fiskalni ureðaj i fiskalizaciju. Sve postupke vezane uz blagajnu treba poduzeti u roku od dva mjeseca od kupnje.

Zahtjev voditelju nadle¾nog poreznog ureda treba podnijeti prije nego ¹to poènemo evidentirati prodaju na blagajni. ©to je potrebno pronaæi u takvoj obavijesti? Prije svega, trebate napisati koji æe biti cijeli broj blagajne u poduzeæu. Morate takoðer navesti adrese mjesta na kojima æe biti zauzete.Uredbom ministra financija od 29. studenoga 2012. godine precizirano je naèin na koji bi se trebala odvijati izvje¹æivanje blagajne. Zajedno s njima, najkasnije na dan gubitka prava na oduzimanje blagajne, potrebno je ugraditi vi¹e od jedne blagajne prijavljene èelniku poreznog ureda. Uz razlog za iduæi mjesec u registar treba ukljuèiti i druge registarske blagajne.Kao ¹to smo sada prijavili i dobili blagajne, morate uèiniti njihovu fiskalizaciju. To je potrebno ako planiramo koristiti poslovne registre i pisaèe u poslovanju.

Na ¹to raèunamo fiskalizaciju blagajne? O dodjeli fiskalnog modula (Porezni identifikacijski broj poreznog obveznika poreznoj blagajni. Zapamtite da je to posljednja jednokratna operacija, trajna i pouzdana. Vrlo je va¾no da fiskalizaciju blagajne poduzme struèno osposobljen tehnièar koji je pripremljen posljednji put. U uspjehu pogre¹ke bit æe nemoguæe rije¹iti lo¹e izvr¹enu fiskalizaciju, morat æete kupiti novu blagajnu koja dokazuje kolosalne tro¹kove. Zahvaljujuæi fiskalizaciji blagajne moguæe je imati knjigu fiskalnog stila. Izvje¹æa o dnevnom proraèunu, ukljuèujuæi podatke o dnevnom prodajnom mjestu, bit æe usmjerena iz proraèuna.Po zavr¹etku fiskalizacije blagajne, morate ga u roku od sedam dana dostaviti voditelju nadle¾nog poreznog ureda. To æe vam pomoæi dobiti registracijski broj.