Fluorescentni princip rada

Postoji ogromna masa ureðaja koji daju svjetlo na izlazu za rasvjetu. Piæa iz takvih ureðaja su fluorescentne svjetiljke, kolokvijalno nazvane fluorescentne svjetiljke. Emisija svjetlosti u njima prije svega vjeruje u emitiranje elektrona tijekom plinskih pra¾njenja i fluorescencije koja dolazi u svijetlu.

Takva ispu¹tanja su mjesto izmeðu grijaæih elektrona, a ovdje se odnosi na K1 i K2. Tijekom tog procesa nastaje ultraljubièasto zraèenje, koje je na¾alost veliko za oèi. Ovo zraèenje pada na fosfor, a kad padne, izaziva fluorescentno svjetlo koje je karakteristièno za nas. Mora se imati na umu da u uspjehu fluorescentnih svjetiljki, paljenju treba prethoditi zagrijavanje elektroda. To se zapravo naziva vruæe paljenje. Osim toga, da bi se upalila fluorescentna svjetiljka, pomoæni su starter, prigu¹nica i kondenzator.U fluorescentnim svjetiljkama se pojavljuje stroboskopski efekt - zvani treperavo svjetlo. ®ivi u trenutku promjene napetosti. Ovaj slo¾eni fenomen obièno prevladava u prostorijama u kojima se ne¹to brzo okreæe, na primjer motor ili strojni alat. Na kraju sprjeèavanja ovog djelovanja treba upotrijebiti sustav opremljen s jo¹ dvije fluorescentne svjetiljke i tada ih treba napajati pomaknutim naponom tijekom sezone.Tradicionalne fluorescentne svjetiljke imaju mnoge prednosti. Uglavnom tro¹e manje energije, a kupnju takve svjetiljke vrlo je lako platiti, pogotovo kada æe biti izlo¾ena du¾e vrijeme u stanu - naravno ne iskljuèujuæi je. Fluorescentna svjetiljka koristi do pet puta manje energije od prosjeène ¾arulje.Vrijeme rada fluorescentne svjetiljke toèno ovisi o razini njegovog rada. Vjerojatno æe to biti jako dugo, a kad ga ne ukljuèimo, ne iskljuèujemo ga.Fluorescentne ¾arulje proizvode mnogo manje svjetla, dok ih istodobno èini prirodnijima. Osim toga, fluorescentne svjetiljke su ¹iroko dostupne. Va¾no je postiæi ih u gotovo svakoj trgovini. Oni su jedva va¾niji od starih fluorescentnih svjetiljki, ¹to je njihov glavni nedostatak.