Gradevinski sakupljae pra ine

Vreæice za pra¹inu, zahvaljujuæi ¹irokom izboru u perspektivi filtracijskih vreæica iz raznih proizvoda i neuobièajenog oblika i raznim sustavima za èi¹æenje, poèev¹i od mehanièkog do sustava za ispuhivanje i odabirom prljav¹tine sa stlaèenim zrakom, nalaze primjenu gotovo u nekim industrijama, u kojima postoji problem s lo¹im zrakom u tijeku industrije.

Vrlo rasprostranjeni - modularni filtri koji se uglavnom osjeæaju u drvnoj i namje¹tajnoj sferi, vrlo ispunjavaju njihove karijere i druge metode uklanjanja pra¹ine, npr. Papira, plastike, itd. kada se i srednji stacionarni pra¹ni kolektori koriste pojedinaèno za dane strojeve.

Spremnici za pra¹inu, unatoè njihovoj maloj velièini, definirani su cijelom povr¹inom filtracije. Koriste se za siroma¹nu i nisku pra¹inu. Separatori koferovane pra¹ine uzimaju se u industrijskoj filtraciji s malim koncentracijama pra¹ine. Imaju jaku filtracijsku povr¹inu zbog njihove kuæne konstrukcije.

Mnogi od predlo¾enih kolektora pra¹ine omoguæuju nam da odaberemo pravi stroj za potrebe kupca. Vi¹e informacija o na¹im moguænostima mo¾ete prihvatiti na lokalnoj web stranici ili izravno kontaktirati nas.

Ureðaji za uklanjanje pra¹ine koje pru¾amo, udobni su u skupinama koje su za¹tiæene od eksplozije, ¹to znaèi da je to skupljaè pra¹ine napravljen zajedno s propisima prilo¾enim u atex direktivi u EU, atex dust collector na engleskom jeziku.

primjena:- pra¹ina, piljevina, strugotine od prerade drva- bru¹enje pra¹ine s filerima raznih materijala- uljna magla, itd.

Pozivamo vas da se upoznate s inovativnim filtracijskim kolektorom za pra¹inu s modularnim dizajnom, koji æe zahvaljujuæi svojoj stabilnoj konstrukciji, multifunkcionalnosti, moguænosti kori¹tenja razlièitih oblika, naèinu pra¾njenja i èi¹æenja filtarskih èahura, pronaæi vi¹e u izvedbi va¹e jedinice i odr¾at æe je èistom, a zimi sustav recirkulacije æe vratiti topli zrak natrag u hodnik.