Idejna banka financijskih izvje aea 2014

Izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u, poèev¹i od 1. sijeènja 2015. godine, fiskalne su blagajne uèinile nezamjenjivim elementom koji je bio temelj za namirenje poslova. Meðutim, ne moraju sve poduzetnice to uèiniti.

Otkazivanje iz svrhe dr¾anja blagajneBlagajne nisu korisne za osobe èiji godi¹nji promet ne prema¹uje 20.000 PLN, a obveza za blagajnom vrijedi samo za tvrtke koje uzrokuju prodaju fizièkih osoba i poljoprivrednika. Istodobno, tvrtke koje namjeravaju podmiriti raèune upotrebom blagajne moraju registrirati svaku transakciju koja se dogodila nakon kupnje blagajne. I tvrtke koje su tijekom godine prema¹ile promet u iznosu od 20 tisuæa zlota, trebale bi poèeti bilje¾iti dobit s blagajnom nakon 2 mjeseca na dan kada su prekoraèile navedeno ogranièenje. Financijski sindikati takoðer ne moraju imati tvrtke koje pru¾aju obrazovne, financijske, osiguravajuæe i telekomunikacijske usluge.Olak¹anje za kupnju gotovineKupnja blagajne je tro¹ak od nekoliko stotina zlota, meðutim, poduzetnik koji kupuje blagajnu mo¾e stvoriti do 90% vrijednosti kupnje, s odbitkom ne mo¾e prelaziti 700 PLN. Da bi poduzeo takav odbitak, poduzetnik koji je kupio blagajnu mora vratiti pisanu izjavu o kori¹tenju blagajne u bliskom poreznom uredu prije kori¹tenja, navodeæi mjesto blagajne uz kupnju blagajne i potvrdu o radu zahtjeva za opremom za snimanje s poreznim zakonom o PDV-u. Popust odobren za kupnju blagajne, meðutim, va¾no je izgubiti kada se blagajna ne servisira. Sukladno Zakonu, ureðaji za registriranje prodaje moraju se servisirati najmanje jednom u svakih 25 mjeseci u specijalistièkim slu¾bama.Imati fiskalnu blagajnu povezano je is obvezom pohranjivanja kopija izdanih potvrda (za 2 godine i dnevnih, tjednih i mjeseènih izvje¹æa (za 5 godina, od kraja obraèunske godine u kojoj su izdane. Naravno, cilj blagajnika je izdavanje originalnih raèuna kupcima.