Ma inski in enjerski materijali

Na¹ in¾enjerski ured u Krakovu je mjesto gdje se, zahvaljujuæi radu iskusnih in¾enjera, ne stvaraju samo specijalizirani projekti, veæ se pripremaju i najtra¾enije aktivnosti iz graðevinskog odjela. Koristeæi svoje usluge, mo¾ete biti sigurni da vas va¹a konstrukcija ili tehnièka investicija neæe razoèarati.

Tko su na¹i gosti? Trudimo se da ne samo dobro obrazovane dame naðu put u na¹em svijetu, veæ i da dinamièno steknu istra¾ivanja u na¹em radu. Dobro poznata mama ne sjedi na kraju pobolj¹anja tr¾i¹nih potreba, pa zato osiguravamo da in¾enjeri na¹ih in¾enjera pokrenu vlastite kvalifikacije.

Raspon usluga koje pru¾a va¹a tvrtka i dalje raste. Kao mala, rado æemo instalirati i osuvremeniti strojeve za industriju u kojima koristimo komponente najvi¹e klase. Nudimo i uslugu, koja je dizajn vizije sustava koji zahtijevaju èak i najnaprednije optike. Programiranje se takoðer dobiva u blizini ponude. Na¹i pouzdani programeri ne zaustavljaju se samo od odr¾avanja programa, veæ i od izrade sigurnosnih kopija, koje su vrlo vrijedne za svaku kriznu situaciju.

Na¹ ured za in¾enjering nudi ne samo profesionalnu tehnièku pomoæ. Lako se odr¾avamo na konferenciji s prijateljima. Zahvaljujuæi poznavanju najsuvremenijih metoda, mi smo u obliku savjetovanja najkorisnijeg izlaza, koji se ne uzima samo iz u¹tede klime i novca, veæ i radosti projekta. Na¹ sustav vas neæe iznevjeriti.