Modna revija drugaeije

U subotu je prikazana najnovija kolekcija lokalnog proizvoðaèa odjeæe. Dogaðaj je privukao mno¹tvo gledatelja koji su ¾eljeli provjeriti ¹to su dizajneri stvorili za sezonu vezivanja. Meðu publikom mogli smo èak identificirati nekoliko poznatih osoba, novinara i politièara.Rafinirana predstava bila je u najboljem detalju i punoæa je pro¹la bez ikakvih prepreka. Na sustavu smo se mogli diviti modelima koji predstavljaju divnu, ljetnu, ruèno izraðenu odjeæu. Samo su poznate i prozraène tkanine velikih, ¹arenih boja, ukljuèujuæi pamuk, lan i svila, kori¹tene za njihovu izradu. Na¹i novinari su voljeli prozraène, ¹arene maksi suknje u svim heklanjem. Èipkaste, romantiène haljine i bluze s ukrasima kao i vezeni bikiniji po¹tovali su ih. Za laganu odjeæu, dizajneri su, izmeðu ostalog, za ¾ene predlo¾ili pletene kape s bogatim kru¾nim raskri¾jima, ukra¹ene èipkom i zanimljivim cvijeæem.Nakon koncerta odr¾ana je aukcija lijepe vjenèanice napravljene posebno za ovu prigodu. Haljina je prodana osobi koja je trebala ostati anonimna. Osim toga, neke su odjeæe iz najva¾nije zbirke jo¹ bile na dra¾bi. Dohodak od ove aukcije èuva se u obli¾njem siroti¹tu. Potrebno je naglasiti da brand ¾eljno podr¾ava razlièite uèinkovite i dobre akcije. Njezini poslodavci veæ su se vi¹e puta posvetili aukcijama drugih sredstava i kako je predmet prodaje bio èak i posjet svijetlim tvornicama.Predstavnik tvrtke rekao nam je da æe najnovija kolekcija doæi na oklade veæ poèetkom svibnja. Osim toga, obavijestio je da ime razmi¹lja o otvaranju raèunalne trgovine u kojoj æe zbirke biti dostupne osim u stacionarnim trgovinama.Poznata odjevna tvrtka sama je najtopliji proizvoðaè odjeæe na svijetu. Postoji nekoliko tvornica u bilo kojoj regiji. Zapo¹ljava nekoliko tisuæa ljudi, u prvom redu mnogo atraktivnih krojaèa, krojaèa i arhitekata. U svakoj fazi, ovaj brand pi¹e zbirke u dogovoru s va¾nim poljskim dizajnerima. Ove su zbirke doista vrlo popularne, spremne su u dugim redovima prije nego ¹to pokrenu trgovinu. Ove zbirke idu tog dana.Proizvodi ove marke veæ dugi niz godina puni su velike popularnosti meðu korisnicima, kako u odjelu tako iu inozemstvu. Pi¹uæi o njoj, ona ne izlazi van, da ne spominjemo mnoge nagrade koje je primila i koje provjeravaju da je roba najsavr¹enije vrijednosti.

Pogledajte svoju trgovinu: Odjeæa za jednokratnu masa¾u