Nu na rasvjeta to intenzitet

Svaka zgrada, osim toga, njezina lokacija, u skladu s Uredbom ministra infrastrukture od travnja 2002. godine, nu¾no mora imati instalaciju za rasvjetu u sluèaju nu¾de. Takvo svjetlo poèinje postojati u objektima u sluèaju iznenadnog nestanka struje, po¾ara ili novih sluèajnih dogaðaja. U odnosu na izvore energije ovu rasvjetu dijelimo na: centralno isporuèenu i raspr¹enu rasvjetu.

Odgovarajuæe obilje¾avanje ruta za bijeg i izvora svjetla za sluèaj nu¾de osigurava sigurnost ljudi koji ostaju ili napu¹taju prostoriju u kojoj su izgubili svoje normalno napajanje.

Ureðaji koji slu¾e za osvjetljavanje ruta za bijeg i hitne sluèajeve trebaju ispunjavati osnovne standarde, tako da njihova uporaba ima ¾eljeni uèinak. Svjetiljke takvih izvora svjetlosti izraðene su od polikarbonata i suraðuju s baterijama. Sat rada takvog izvora svjetlosti ¾eli od elementa koji je instaliran i nalazi se u rasponu od 1 do 3 sata. Druga moguænost je vjerojatno raster od lima i obojenog u prahu. Reflektori su oblo¾eni aluminijem, a njihov parabolièni oblik osigurava odgovarajuæu rasvjetu. U prostorijama s visokim kubiènim kapacitetom, poveæanom vla¾no¹æu, i veæim pra¹enjem, kao ¹to su: proizvodne hale, skladi¹ta, tuneli ili radionice, koriste se fluorescentne svjetiljke. Njihova prednost je du¾i stupanj nepropusnosti IP-a.

Situacija u graðevinskoj industriji, i ¹tovi¹e, inovativne tehnike, poveæavaju zahtjeve koji se takoðer spajaju na svjetlosne module. To je bio razlog za sve veæu upotrebu objekata kao ¹to su LED svjetiljke.

LED rasvjeta u sluèaju nu¾de, ne samo energetski uèinkovita, nego i uèinkovitija te dulje traje jamstvo za njihov rad bez problema. Ispunjava sve preporuke i povjerenje kupaca koji razmi¹ljaju o pravilnoj opremi zgrade, dobro s vlastitim standardima.