Obvezu vodenja evidencije o otpadu

Svaki poduzetnik, u predmetu obvezujuæeg raèunovodstvenog akta, ima svrhu voðenja evidencije o imovini dru¹tva. Takva registracija je registracija stalnih sredstava.

Stalna sredstva tvrtke su: zemlji¹te, trajna plodnost zemlji¹ta, kuæe i graðevine, strojevi, prijevozna sredstva, namje¹taj i drugi ureðaji, èija vrijednost u predmetu njihove kupnje prelazi iznos od tri tisuæe petsto, a ¾eli suvlasni¹tvo ili imovinu poreznog obveznika ili poduzeæa. Obveza upisa imovine u registar stalnih sredstava javlja se u mjesecu u kojem je steèena.

Evidencija o dugotrajnoj imovini mo¾e ¾ivjeti na radnom mjestu steèenom na radnim mjestima, na tiskanim ugovorima s pravim stupcima s raèunala, na rukom pisanim karticama s nacrtanim stolovima ili u bilje¾nicama bez odgovarajuæih tablica, ali unosi moraju brojati sve potrebne podatke za registraciju. Razlog je ruèno ispuniti dokument koji se koristi u tvrtki.

Stalna sredstva evidentiraju se na temelju dokumenata koji sadr¾e poèetnu vrijednost unesenih sredstava. Tablica za registraciju stalnih sredstava trebala bi imati: redni broj, datum kupnje i potro¹aèke dozvole, podatke koji potvrðuju kupnju, opis osnovnog sredstva, oznaku klasifikacije osnovnih sredstava, poèetnu cijenu, stopu amortizacije (ovisi o godinama kori¹tenja, amortizaciju, a¾uriranje poèetnu vrijednost, iznos otpisa amortizacije i datum prestanka uz krivicu za njegovo uzimanje. Ako je mjera prodana, unesite datum prodaje, ako je osnovno sredstvo uni¹teno, prilo¾ite izvje¹æe o likvidaciji. Kada se spominje va¾eæi zakon, dru¹tvo mora preuzeti sve dokumente koji potvrðuju stjecanje stalnih sredstava.