Odgovornosti prodavatelja na cv

Odnos izmeðu ove dvije vrste je umijeæe kompromisa koji zahtijeva razmjenu oba dijela. Stoga treba razgovarati jedni s drugima i ne ulaziti u slobodnu ti¹inu, koja ne donosi dobro kontaktu, pa èak i podi¾e meðusobne sumnje. Problem je problem, pa je to na¹ svakodnevni ¾ivot. Dijelimo i male stvari, a ti se mora¹ nekako nositi s tim. Terapija za parove je cijeli izlaz, ¹to æe odrediti uzrok propasti kluba.Na svakom sastanku s lijeènikom prikazane su situacije iz na¹e biografije, koje izazivaju lo¹e uspomene, ¾aljenje partneru, ljutnju, razoèaranje. Dubinska analiza ljubavi i uzajamnog pona¹anja partnera pomoæi æe im u razumijevanju uzroka njihovih reakcija, koje obièno prolaze kroz emocionalnu udaljenost dviju osoba.

Kada se kreæemo s drugom ¾enom, moramo procijeniti da ona takoðer stvara na¹e navike i pona¹anja. Ponekad se dogodi da zajednièki ¾ivot vidimo sudar dvaju vrlo razlièitih svjetova, gdje se, onda, koliko smo bili obrazovani i ¹to su izvadili izvana, ne poklapa s drugim dijelom. Zato je potrebno odluèiti kako razmi¹ljati o zajednièkom ¾ivotu, ukljuèujuæi podjelu odgovornosti. Ima jo¹ mnogo toga za spomenuti o onome ¹to nam nije dopu¹teno prihvatiti unatoè iskrenim namjerama. Struènjaci æe nam sigurno dati priliku da nauèimo da kori¹tenje tih rijeèi u svakodnevnim razgovorima nije korisno.

Reèenice koje namjeravaju izazvati partnera, vrijeðati njegovu obitelj, usporedbe i odluke koje ga gledaju negativno, a ne njegovo pona¹anje. Ljubav ne nestaje preko noæi, ali èesto ne shvaæamo da problem le¾i samo u pogre¹noj komunikaciji, koja je premala, to jest, ni¹ta. Odnos mo¾e biti te¾ak posao, pogotovo kada sami supru¾nici ne vide problem koji je organizacija uvjet frustracije i neuspjeha u susretu voljene osobe. Zajednièka terapija je predivna ideja ako ovisimo o tome da sebi pru¾imo priliku da ponovimo procvat ljubavi.