Oprema za prvu pomoae

U svakoj specijalistièkoj prostoriji potreban je ureðaj. Ako imamo zadatak da ih opremimo potrebnim elementima, a mi nismo konzultanti u odreðenoj stvari, radimo toliko te¹koæa. Vrijedi brinuti o njemu kao o najveæoj vrijednosti, koja æe vam dati mnogo zanimljivije efekte. Na poèetku, moramo odrediti koliku kolièinu i kakvu æemo opremu trebati. Veliki projekt æe biti kontaktirati ¾ene na ovoj sceni koje æe takoðer biti tamo, veæ postoji neko iskustvo. Nije vje¹tina kupiti opremu s vi¹kom ili lo¹om kvalitetom.

Uzmite kao dokaz laboratorija. Njegovi ureðaji sigurno æe biti sasvim drugaèiji u izvje¹æima o radu koji æe se obaviti u njemu. Laboratorijski mikroskopi, ploèe, plamenici ili epruvete za uzorke, posebice baza, ali buduæi ljudi mo¾da ¾ele puno vi¹e. Bit æe potrebno imati odnos s njima i vidjeti njihove potrebe. Naravno, proraèun nas takoðer okru¾uje. Ne mo¾emo im dati sve ¹to odaberu. Moramo tra¾iti kompromis. Ipak, moramo odabrati kvalitetu. ©to æe nam se dogoditi s mikroskopom, koji æe samo u maloj mjeri napraviti karijeru? Trebate pa¾ljivo pregledati tr¾i¹te, zatra¾iti mi¹ljenje struènjaka i donijeti odluku.

Èini se da je naizgled jednostavna soba ured. Mnogi ljudi planiraju umetnuti bilo koji radni stol, raèunalo i ormar. Meðutim, iskustvo govori svake sekunde. Uzmimo raèunalni odabir kao dokaz. ®elite biti upravljani i njegovim zahtjevima. Ne postoji pozitivno raèunalo za nekoliko tisuæa zlota nekome tko ureðuje samo tekstove. Funkcija i postavljanje stola je va¾na. Znanstveno je dokazano da neke stvari pogoduju koncentraciji, a drugo je upravo suprotno. Da mnogi izaberu manji stol, koji je lak¹e dr¾ati u redu? Takoðer su va¾ni ukrasi na preprekama ili izbor izvora svjetlosti.

Gledajuæi sve gore spomenuta vijeæa, mo¾emo reæi da opremanje takvih specijaliziranih mjesta kao laboratorija ili naizgled uobièajenih ureda nije laka situacija. Trebamo dobro poznavati potrebe na¹ih klijenata i opremu koju igraju. U miru, tko zna da æe u piæu iz takvih stanova netko otkriti ne¹to lo¹e i da ga ne mo¾e prekinuti pogre¹an laboratorijski mikroskop!