Pakiranje vakuumskog pakiranja

Pakiranje se prvenstveno koristi za skladi¹tenje hrane i njezino uni¹tavanje, a sastoji se od vi¹e vrsta, npr. Vakuumskih vreæica ili posebnih spremnika.

Vreæice se daju zavarivaèima, ¹to omoguæuje da se tako pohranjena hrana dugo zadr¾i svje¾e, a rok trajanja æe biti znatno produljen. Osim toga, takvi su paketi otporni na pukotine i vrlo èvrsti. Dobiveni su iz dobrih materijala koji ne mijenjaju okus ili svojstva uskladi¹tenih prehrambenih proizvoda. Meðu vakuum pakiranjem mo¾ete upoznati jednu i nekoliko vreæica.U poslovnim i prehrambenim skladi¹tima koristi se uglavnom jednokratna ambala¾a, nove debljine, u kojoj se èuvaju rezultati poput sira, dimljenog mesa, kobasica i prije svega ribe i mesa. Kori¹tenje takvih vreæica je dodatno, ali u uspjehu stroja za vakuumsko pakiranje koji usisava zrak i brtvi ¹avove. Èitav proces izgleda ovako: iz valjaka, dio vreæice treba odvojiti u velièinu koja je pogodna za odreðeni proizvod, koji je zalijepljen na jednoj strani, stavlja hranu na njega, a zatim se skuplja drugi dio. Takve zalihe se ne proizvode za potrebe prehrambene industrije, nego i za kuæanstva.Pakiranje za vi¹ekratnu upotrebu, za razliku od limenki za jednokratnu upotrebu, koje se ne mogu ponovno upotrijebiti, mo¾e se koristiti i do pedeset puta. To je zbog upotrebe posebne pumpe za usisavanje zraka. Takve su vreæice posebno popularne u kuænim poljima, a rotiraju se za skladi¹tenje drugih vrsta prehrambenih proizvoda, u hladnjacima, zamrzivaèima, ali i za peèenje. Pru¾aju i moguænost u¹tede vremena pripreme hrane, jer skraæuju proces mariniranja proizvoda nekoliko puta, primjerice stavljanjem mariniranog tijela u takvu vreæicu, brzo ih peku nakon dvadesetak minuta.Vakuumska ambala¾a savr¹eno ¹titi hranu, pod uvjetom da slijedite odreðena pravila. U pojedinaènom pakiranju stavite malu kolièinu hrane, prije nego stavite hranu, ili stavite rukavice za jednokratnu uporabu. To æe sprijeèiti ulazak bakterija u ambala¾u.