Postajem trudna nakon kireta e

Mnogi ljudi su iznenaðeni ¹to je idealno doba za trudnoæu. Postoje ¾ene koje se ¾ele prijaviti za dijete u dobi od 18 godina, mo¾da èak i ranije. Veæina se, meðutim, radije usredotoèuje na financijsku stabilnost, prikladnog partnera, udoban ¾ivot, na materijalne sadr¾aje koji æe omoguæiti da se dijete ispravno i prikladno odgaja. Doista je ispravna odluka, uvijek postoji konstantna mana. Naime, dob. Iako se mo¾da osjeæamo mentalno nespremni za hranjenje djeteta, na¾alost na¹e tijelo toèno zna kada je ovo doba, a pod tim ga osjeæajem kasnije pogor¹ava.

S biolo¹kog stajali¹ta, najprikladnija sezona za roðenje djeteta od strane ¾ena je razdoblje izmeðu 18 i 25 godina. Prije toga, ¾ensko tijelo jo¹ uvijek nije dovoljno razvijeno, ¹to mo¾e rezultirati pobaèajom i roðenjem mrtvog djeteta. A kasnije, nakon 35. godine, poveæava se vjerojatnost bolesti povezanih s o¹teæenjem genetskog koda, kao ¹to je sluèaj s Downovim sindromom.

Kada je u pitanju prava dob za trudnoæu, toliko za biologiju. Na poslu izgleda ovako, tako da dvadesetogodi¹nje djevojèice zavr¹e studij (ili su u sredini, tek poèinju raditi, mo¾da nemaju stalnog partnera, a ako to razmisle, nisu sigurne ¾ele li ukloniti ostatak ¾ivota. Osim toga, oni ne ¾ele ogranièiti svoje skupe, rane godine velikim zalaganjem, a to je kori¹tenje djeteta. Nemojte za to kriviti mlade ¾ene i odbacite njihov nedostatak majèinskih nagona. Postoje iste prirodne reakcije koje su uzrokovane promjenama u svijetu oko nas. Stoga, unatoè èinjenici da je promatranje biolo¹kog vremena vrlo praktièno, ne smije se zaboraviti da nije odluèujuæe da li æemo se odluèiti na trudnoæu ili ne. Prije svega, oba buduæa roditelja trebaju odra¾avati takvu ¾elju da imaju potomka. Istodobno, postoji barem osnovna financijska stabilizacija i spoznaja da neæemo izgubiti praksu u uspjehu trudnoæe. Takoðer je neprihvatljivo da ¾ena zatrudni kako bi ojaèala kontakt s prijateljem. Takav tretman samo æe pogor¹ati situaciju izmeðu ¾ene i klijenta.

Po¹tovani gospodine, pravilo je da nam na¹ sustav daje ogranièeno vrijeme da neki dogaðaj zatrudni. Stvarnost je da dobre godine zatrudne, dakle, ranije, teoretski, to bolje. To ne mijenja èinjenicu da bi dijete trebalo biti rezultat ljubavi dvoje ljudi, a ne osjeæaj du¾nosti.