Pravni prijevodi warszawa

Mini-market Insoft je ideja za blagajne kreirane za trgovine koje se upravljaju iz sredi¹njeg ureda mre¾e. Sve aktivnosti osoblja u hipermarketima usmjerene su na usluge i prodaju potro¹aèa, a ostale aktivnosti su automatizirane i ogranièene. Softver za kupnju PC-Market Insoft u Baz-u i Mini-Market Insoft u tvrtkama su rje¹enja napravljena sa svije¹æu o servisiranju mre¾e trgovina ili obavljanju aktivnosti u obliku fran¹ize. U ovom odjeljku, uloga toèke va¾ne za Mini-Market rje¹enje ispunjava PC-Market softver.

Prolesan Pure

Zahvaljujuæi ovoj konstrukciji, mi smo u moguænosti automatizirane imovine od svih komponenti i funkcionalnosti PC-Market softvera. Sjedi¹te mre¾e mo¾e nadzirati rad svake trgovine, vr¹iti analize i, kao rezultat, donositi odluke o pretovaru robe robom, upravljanjem asortimanom i cijenama.

©to znaèi Mini-market Insoft sustav?Mini-Market Insoft sustavna ploèa koju predstavljam konzumira na dodirnim ureðajima. Èlanci mogu biti opisani i njihovi parametri se mogu dati, mo¾ete im dati slike.

Zahvaljujuæi unosu zaliha u bazu i potvrðivanju ispravnosti isporuka u postrojenju pomoæu kolektora, u¹tedjet æete puno vremena.

Podr¹ka za sustave lojalnosti koji se temelje na popustima i ciljevima. Pravila se pregledavaju centralno, a èitanje kartice automatski odobrava pravila rabata o transakcijama.

Sustav æe vam omoguæiti da pregledate status èlanaka u realnom vremenu, tako da mo¾ete brzo odluèiti o dodatnoj isporuci ili prijenosu robe izmeðu trgovina.

Insoftov Mini-Market program podr¾ava vi¹ejeziène moguænosti, ¹to rezultira jedinstvenim sustavom za sve trgovaèke lance bez razloga na kraju gdje se nalaze.

Mini-tr¾i¹te Insoft izvje¹æuje cijelo razdoblje, ukljuèujuæi koji su interesi prodani, koliko novca se mo¾e naæi u valutama u svakoj trgovini, koju mar¾u bi zaradili na prodanoj robi.