Razvoj medicine u renesansi

Dana¹nja vrlo dinamièna medicina, koja je veæ dala odgovor na jedno pitanje prirodnog svijeta, nekada je bila samo intuitivna aktivnost temeljena na puèkom razmi¹ljanju i èarobnja¹tvu. Priprema pulpe iz pauèine, koja je ko¹tala zajedno s kruhom, bila je donijeti olak¹anje bolesti, koja je bila vidljiva prije nekoliko stotina godina. Rituale su èesto eliminirali ¹amani, ili bake koje su lijeèile bilje. Razmislite o tome & nbsp; & nbsp; meðutim, & nbsp; tada ne mo¾ete napraviti uèinak placeba & nbsp; na osobe koje zaraðuju novac u sljedeæih nekoliko dana.

Rezultat, kojem smo podlo¾ni cijelo vrijeme, bez kojega si naèelo medicine ne mo¾e priu¹titi.Neizmjerno va¾an ureðaj koji je davao dvojbe o tome ¹to se klima u na¹em organizmu pona¹a èudno, bio je mikroskop. Mnogo godina rada i napora na najboljem, najuèinkovitijem i najpreciznijem djelovanju instrumenta, koji je mikroskop, uèinilo je oko s odgovarajuæom biolo¹kom usklaðeno¹æu, mo¾emo vidjeti i mikroorganizam koji postoji, na primjer, virus ili bakterija koja visi u svom zdravlju, a ponekad i ¾ivot. Mikroskopom mo¾emo èak vidjeti èestice magnitude nevjerojatno mikroskopske velièine nanoa. To je vi¹e nego ¹to zaslu¾ujemo nanotehnologiju, ¹to stvara veliku cijenu u samoj izgradnji vrlo preciznih mikroskopa nove generacije, ¹to nam je omoguæilo da nauèimo nove opasnosti koje ugro¾avaju na¹e ¾ivote.Nevjerojatna preciznost ureðaja koji je mikroskop znaèi da smo u moguænosti tra¾iti nova rje¹enja za najnovije bolesti koje pogaðaju na¹e prijatelje, poznanike, ali i nas. ©irok spektar lijekova i druge specifiènosti na poljskom farmaceutskom tr¾i¹tu omoguæio je posljednji, koji nije predmet nepoznavanja mikrobiologije, i na¹e biæe i njegovo jedino specifièno pona¹anje za odreðeni lijek. Problem je jo¹ uvijek cijena koju moramo platiti za lijeèenje. Elegantne i duge terapije vam ne omoguæuju oporavak, unatoè ponudi koju farmaceutska industrija uzima. Potrebno je, meðutim, biti savr¹ena vjera i vjerovati da æemo se u taj dan rije¹iti svega zla koje nam svijet stavlja pred nas, da æe farmaceutska industrija doista nevjerojatno poznavati i spasiti svijet od kuge koja je bolest. Bolest koja brzo razara èitave zajednice od zore povijesti i uni¹tava ¾ivot.