Sanjaj o ga enju po ara

Tijekom poku¹aja ga¹enja po¾ara, mnogi ljudi refleksno posegnu za vodom. To je posljednje najèe¹æe i poznato sredstvo za ga¹enje. Meðutim, vatrogasci, vatrogasci to ne prihvaæaju. Izbor sredstva za ga¹enje ovisi o materijalu koji gori.

Pjena za ga¹enje po¾araVatra od pjene dobro gasi, meðu ostalim, tijekom po¾ara zapaljivih tekuæina poput benzina ili alkohola. Pjena se ne mo¾e upotrijebiti za ga¹enje zapaljenih alkalnih metala ili elektriènih instalacija, a sve to govori o vodi. Serija pra¹aka za ga¹enje je najveæa upotreba.U odnosima s va¹im skladi¹tem mo¾ete se zaposliti kako biste ugasili gotovo sve zapaljene materijale. Gasovi za ga¹enje, od kojih je najjednostavniji ugljièni dioksid, uèinkoviti su u ga¹enju po¾ara ugljena, koksa i sumpora, kao ¹to su metali kao ¹to su kalij, natrij, kalcij, ¾eljezo i cink. Voda, s druge strane, savr¹eno ispunjava jednostavnu svrhu u kontaktu s va¾nim èvrstim tijelima organskog podrijetla, kada se drvo, papir, ugljen i slama koriste kao dokaz.

Ga¹enje parom ili parom kao metodom ga¹enja po¾araSlièan ¾ivot kao i voda ima par kao metodu ga¹enja po¾ara. Mo¾e se koristiti u sluèajevima paljenja tih proizvoda. Glavna razlika izmeðu pare i vode je posljednja, da se voda mo¾e koristiti na nepoznatom mjestu, a para se mo¾e koristiti samo u zatvorenim prostorijama kapaciteta do 500 èetvornih metara. U vi¹e stanova ispostavilo se da je rad para neuèinkovit. Za uèinkovito ga¹enje po¾ara potrebno je ne samo poznavati sredstva za ga¹enje po¾ara koja su dobra za druge tvari, veæ i osnove njihovog dobivanja i stavljanja na raspolaganje u podruèju po¾ara.