Shopaholic razlozi i posljedice

Male djevojèice vole se oblaèiti. U¹uljaju moje majke na visoke pete i njegu. Tu su skupa odjeæa i boje, kao i specifiène preferencije za èe¹ljanje kose.Djevojke s bujnom kosom, obièno vole s vremena na vrijeme da se rastvore i preporuèe svijetu. I to nije isti dobar ¹i¹anje svaki dan. Meðutim, razni dodaci kao ¹to su trenirke, elastiène trake i man¾ete za djecu dodaju se podjarmljivanju kose.

Za vrijeme nastave u grupi ili u vrtiæu, najva¾nija stvar je udobnost, tako da kosa ne ometa. Dijete se èesto savija preko stola ili klupa, izvodeæi razne aktivnosti i umjetnièke institucije. Duga, rastopljena kosa neizbje¾no bi ih brzo natopila ljepilom ili nehotice ogranièila ¹kare. Ne morate ih uvijek vezati, ponekad su dovoljni isjeèci za bebe - niti æe vam pramenovi koji se nalaze iza va¹ih u¹iju sada zapravo ne smeta.Dodano i praktiènost u vrijeme igre. Djeca pred¹kolske i rane ¹kole su izuzetno ¾ivahna, zauzeta, njihove igre su jake. Duga kosa, neureðena bez kose, brzo se izmije¹ala i stara, a onda nemoguæe èe¹ljati. Igra, u lijepom vremenu, samo je vruæa pod ogrtaèem za kosu. Samo nekoliko pametnih stilova i kori¹tenje nekoliko ¹arenih i po¹tovanih djeèjih kopèi za kosu i jedinstvenih naprava za kosu kako bi se sprijeèile ovakve toèke.U skrbnièkim i didaktièkim tvornicama, kao ¹to su ¹kola ili vrtiæ, neki uèitelji, vrtiæke sestre ili dadilje takoðer se oslanjaju na djevojèinu frizuru i èak tra¾e da im kosa bude vezana ili zabodena iz sigurnosnih razloga. Ukosnice za bebe, takoðer i novi ureðaji za kosu, sada su korisne u ¹irokom rasponu boja i modela, u odnosu na sve to æe najmlaða dama zasigurno pronaæi ne¹to optimalno za sebe.