Stalna sredstva blagajne

Mi porezni obveznici, s blagajnom, gotovo smo na svakom koraku. Dakle, oni su prisutni u taksijima, tj. U prehrambenim poduzeæima, bilo u kinima ili u odreðenim hipermarketima ili, konaèno, u sobama koje pru¾aju razlièite, manje usluge. Naravno, mo¾ete razmjenjivati beskrajne vrijednosti. Takoðer treba imati na umu da ako kupimo artikl putem interneta, kada primimo paket - osim samog proizvoda, trebali bismo dobiti isti i raèun.

To proizlazi iz èinjenice da porezni obveznici koji rade u ime fizièkih osoba (koji stoga ne obavljaju gospodarske djelatnosti kao i pau¹alni poljoprivrednici imaju - u svjetlu zakona - obvezu pa¾ljivog evidentiranja trgovanja uz pomoæ blagajne. Praksa, meðutim, pokazuje da se on povezuje s posljednjim razlièitim.

©to da radimo kao poduzetnik kada gotovina prestane raditi kad se naljuti? Takoðer ima i dobar okus u ovom trenutku ... Jesmo li u moguænosti da ne budemo prisiljeni da - iz oèitih razloga - izgubimo prodaju?

Uz pomoæ dolazimo ovdje ni¹ta iznenaðujuæe kao rezervna blagajna. U sluèaju kada je blagajna o¹teæena, porezni obveznik mo¾e jednog dana koristiti uslugu rezervnog blagajnika. Naravno, ako ga ima. Nesumnjivo, s formalnog stajali¹ta, poduzetnici nisu obvezni imati zamjenske registarske blagajne. Oni postoje i poma¾u osobito u stacionarnim interesima i velikim supermarketima. U iznimnim sluèajevima - ¹to je svakako pogor¹anje glavne banke - u ¾elji za daljnjom prodajom, mo¾e se pokazati da je jedino razumno rje¹enje kori¹tenje rezervne blagajne. Usput: o tome mo¾ete èitati u umjetnosti. 111 par. 3. Zakona o PDV-u.

Neuspjeh financijske institucije je, bez sumnje, ni¹ta ugodno. Dobro je ¹to mo¾emo spasiti situaciju pomoæu rezervne blagajne. Imajmo uvijek na umu da u sezoni kada porezni obveznik prelazi sa evidencije prodaje na dobrog blagajnika, treba o tome odmah obavijestiti nadle¾ni porezni ured. Obavijest bi trebala sadr¾avati dokumente kao ¹to su: poznavanje kvara opreme, kao i informacije o zamjeni slomljene rezervne opreme. Posljednje, ali ne i najmanje va¾no: takoðer je va¾no da rezervni blagajnik odabere gdje æete raditi.