Ventilatori otporni na eksploziju systemair

Oznaka EX je svjesna oznaka, protueksplozijska za¹tita koja se koristi za ureðaje i za¹titne metode, njihove komponente i popularne.

U ugovoru s brojnim razlikama u smjeru sigurnosti u regijama Europske unije do¹lo je do mi¹ljenja o ujedinjenju primjenjivih pravila u zemljama èlanicama. Jedinstvena prava dala su mnogo mirniji i sna¾niji protok roba izmeðu zemalja EU. Tako nastaje tzv Direktiva o novom rje¹enju, koja se oèitovala kao kljuèno rje¹enje za pobolj¹anje suradnje meðu zemljama èlanicama.Za eksplozivne atmosfere i ureðaje koji su podaci za servis u trenutnim poljima, treba spomenuti dvije osnovne ATEX informacije (iz francuske atmosfere Explosible:- Direktiva 94/9 / EU ATEX95 Europskog parlamenta i Europskog vijeæa (od 23. o¾ujka 1994. o velièini ujedinjenja zakona dr¾ava èlanica u vezi s ureðajima, strojevima i za¹titnim sustavima koji su postavljeni za djelovanje u blizini opasnosti od eksplozije,- Direktiva 99/92 / EC ATEX137 (od 16.12.1999. Kojom se reguliraju minimalni zahtjevi kao za¹tita i sigurnost zaposlenika od pona¹anja potencijalno eksplozivne atmosfere.Sve EX jela trebale bi biti obilje¾ene i proæi kroz niz testova koji se na kraju ¾ale kako bi se uklonili svi tvornièki nedostaci. Direktive Europske unije, koje smo dobili 2003. godine, strogo su odredile i precizirale principe rada i imenovanja ovog modela opreme.Ovdje ne mo¾ete naæi ni¹ta o Atex problemu.