Wanner g mikroskopisch botanisches praktikum thieme stuttgart

http://hr.healthymode.eu/hallu-motion-korektivni-aparat-za-podesavanje-velikog-prsta/Hallu Motion. Korektivni aparat za podešavanje velikog prsta

Mikroskop je ureðaj koji je danas ¹iroko atraktivan, a èesto ga preporuèuju i znanstvenici iz razlièitih podruèja, osobito oni koji su izravno ili neizravno povezani s biologijom. Prvi mikroskopi, koji su izumljeni sada u 16. stoljeæu, nisu ispunili svoju misiju i, na primjer, danas ne bi donijeli mnogo znanosti. Predstavljali su leæe èiji je kapacitet poveæanja bio nizak, jer je subjekt mogao biti poveæan samo deset puta. U sluèaju sudara s posljednjim jelima koja se trenutno prikazuju, mo¾e se reæi da je zapravo dao nulti rezultat. Meðutim, za pripremu jo¹ neèega potrebne su ideje, pokusi, prototipovi i kontinuirano pobolj¹anje izuma. Zbog toga se ovi konstruktori na tome nisu zaustavili. Proboj u dana¹njoj industriji dogodio se trenutak kasnije, u 17. stoljeæu. Sam ureðaj je pobolj¹an, a izumitelj je brzo pro¹irio proizvodnju ¾iveæi mnogo novca na njoj. Zahvaljujuæi ovom stroju, sada mo¾ete promatrati æelije kao ¹to su protozoe. To je donijelo golem napredak u biolo¹koj misli i znanstvenici su uspjeli poèeti promatrati ¾ivuæe sustave kao i njihove interijere. Trenutno sam u kontaktu s mnogo naprednijom tehnologijom. Stereoskopski mikroskopi imaju moæ poveæati predmet istra¾ivanja do dvjesto puta. To daje toènija istra¾ivanja izboru. Spajanjem i ¹irenjem izuma znanstvenici mogu pro¹iriti svoje znanje na materijal manjih i manjih organizama. Osim toga, stereoskopski mikroskopi dopu¹taju posljednjem da promatra kretanje ispitivanih predmeta, a na njima se mo¾e hodati ne samo po danu, nego i po noæi, jer se ne temelje na dnevnom suncu.